مسجد ایرانیان در هند

مسجد ایرانیان در هند 150 سال قبل در شهر بمبئی توسط حاج محمد شیرازی ساخته شده است که به مغول مسجد نیز معروف است. حاج محمد شیرازی تاجر ایرانی که در شهر بمبئی مقیم بود، این مسجد را در مکان امام باره رود بنا کرد. مسجد ایرانیان در هند یکی از مهمترین مراکز تشیع در بمبئی و حتی در هند محسوب می شود. در گذشته پیش نماز مسجد یک ایرانی بود که چند سالی است دیگر ایرانیان نقشی در این کار نداشته و اشخاص هندی این کار را بر عهده می گیرند. این مسجد محل مناسبی برای گردش مسافران تور هند می باشد. 

 

مسجد ایرانیان در هند

تصویر مسجد ایرانیان در هند

مسجد ایرانیان در هند 

تصویر مسجد ایرانیان در هند