کلیسای جامع سنت باسیل مسکو روسیه

کلیسای جامع سنت باسیل مسکو روسیه در میدان سرخ قرار دارد که به دستور ایوان چهارم یا "ایوان مخوف" به دلیل شکست قوم مغول بنا شد. این کلیسا در واقع نماد روسیه محسوب می شود و در مدت 6 سال ساخته شد که در سال 1559 به اتمام رسید. کلیسای جامع سنت باسیل مسکو روسیه هفت گنبد دارد که هرکدام نام خاصی دارند. سپرین، جاستین, گریگوری و الکساندر سیوریسکی از جمله کسانی بودند که در جنگ با قزان ها حضور داشتند و نام آنها بر چهار گنبد گذاشته شده است. نام دو امپراطورا روسیه و جشن نزول خداوند بر اورشلیم را بر سه گنبد دیگر گذاشتند. 

 

کلیسای جامع سنت باسیل مسکو روسیه

تصویر کلیسای جامع سنت باسیل مسکو روسیه

 کلیسای جامع سنت باسیل مسکو روسیه

تصویر کلیسای جامع سنت باسیل مسکو روسیه

 کلیسای جامع سنت باسیل مسکو روسیه

تصویر کلیسای جامع سنت باسیل مسکو روسیه

 کلیسای جامع سنت باسیل مسکو روسیه 

تصویر کلیسای جامع سنت باسیل مسکو روسیه