کسیک مناره آنتالیا

کسیک مناره آنتالیا (Kesik Minaret Mosque Antalya) یک کلیسای قدیمی که از دوران تسلط رومی ها بر آنتالیا به جای مانده است. این کلیسا در دوران مختلف به عنوان مسجد نیز مورد استفاده قرار می گرفت. در قرن 13 ام که سلجوقیان آنتالیا را در دست گرفتند، این کلیسا به مسجد تبدیل گشت و مناره اصلی به آن افزوده شد. در قرن نوزدهم ساختمان اصلی کسیک مناره آنتالیا بر اثر آتش سوزی تخریب شد ولی مناره اصلی آن سالم ماند که به همین دلیل آن را کسیک مناره به معنای شکسته شده می خوانند. 

 

کسیک مناره آنتالیا

تصویر کسیک مناره آنتالیا

کسیک مناره آنتالیا

تصویر کسیک مناره آنتالیا

کسیک مناره آنتالیا

تصویر کسیک مناره آنتالیا