چپاتی هند

چپاتی هند مکانی زیباست که در نزدیکی ساحل قرار دارد. این مکان با اعتقادات مردم هند گره خورده است. روبروی چپاتی بت بزرگی با ارتفاع حدود 4 متر قرار دارد که اگر کسی در حال غرق شدن باشد و سه بار کلمه بچاو را تکرار کند بت بزرگ او را نجات می دهد. اکثر مردم هند در هنگام غروب به چپاتی هند می آیند. در طراف این مکان فروشگاه ها و رستوران های زیادی وجود دارند. 

 

چپاتی هند

تصویر چپاتی هند

چپاتی هند 

تصویر چپاتی هند