معبد سری رانگاناساس وامی

معبد سری رانگاناساس وامی در شهر سریرانگام هندوستان قرار گرفته است. این معبد، پرستشگاه یکی از خدایان هندوها به نام کریشنا است. معبد در محدوده ای به مساحت 1116 متر مربع و در فضایی به وسعت 6031 متر مربع بنا شده که به عنوان بزرگرین معبد در هندوستان و جهان به شمار می رود. 

 

معبد سری رانگاناساس وامی

تصویر معبد سری رانگاناساس وامی

معبد سری رانگاناساس وامی 

تصویر معبد سری رانگاناساس وامی

معبد سری رانگاناساس وامی 

تصویر معبد سری رانگاناساس وامی